Partijen:

Algemene Voorwaarden

1 “Opdrachtgever”;
en
2. Annemarievandenthillart.com BV, gevestigd te Jachtlaan 16A, 3972 TV Driebergen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Annemarie van den Thillart-Hartsteen,
hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;

Uitgangspunten:
a. Opdrachtnemer is werkzaam op het gebied van business coaching & mentoring;
b. Opdrachtgever heeft in het kader hiervan behoefte aan een mentortraject ten behoeve
van de eigen ontwikkeling en wil graag gebruik maken van de deskundigheid van opdrachtnemer.

Wat spreken wij af?

Artikel 1 De opdracht
Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst mentorwerkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 De uitvoering van de opdracht
2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2.2 Opdrachtnemer deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat
voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.
2.3 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
2.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder
toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies
geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt.
2.5 Iedere overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
2.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2.7 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe,
redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1 De opdracht vangt aan op de datum van de geplande kick off of als op die datum de afgesproken vergoeding voor de kick off reeds is voldaan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

3.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4 Nakoming
Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat zij de verplichtingen in
verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5 Vergoeding
5.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer voor aanvang van het traject.
5.2 Indien in betaling in termijnen gewenst is, is de betaaltermijn 2 weken na verzenden factuur 5.3 Bij annulering van het traject door opdrachtgever vindt er geen restitutie plaats van de Vergoeding, ook niet van een deel daarvan. Wel is het mogelijk om afspraken te maken over het verlengen van de looptijd van deze overeenkomst.

Artikel 6 Aansprakelijkheid/ schade
6.1 Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
6.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico,waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. 6.3 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
6.4 Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
6.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
6.6 Opdrachtnemer zal geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de Opdrachtgever beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de gecoachte dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Opdrachtgever enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het aanspraken betreft ten
gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
6.8 Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze

verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij
een opdracht worden ingeschakeld.
7.2 Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
8.2 Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden
verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze
9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
9.3 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de
bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 10 Slotbepalingen
10.1 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
10.2 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
10.3 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Aldus hebben wij afgesproken en in tweevoud ondertekend
Te ………………………., …….. Te Driebergen,

…………………………
Opdrachtgever Opdrachtnemer